การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สาขาการวัดผลและประเมินผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบริทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเพิศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณคุภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริงร การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียรีน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล เพื่อพัฒพันาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้าร้งสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง