การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 1/2565 (อ.เฟรดาว สุไลมาน) สำเนา 1
คณะครุศาสตร์

แนวคิด ความเป็นมา องค์ประกอบของเว็บเพจ ความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML 5 หลักการออกแบบเว็บ การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ การจัดการข้อความ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื้นที่ผู้ให้บริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา 2/2564 (อาจารย์โซฟีลาน มะดาแฮ และ อาจารย์พูรกอนนี สาและ))
คณะครุศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

      สืบค้น ค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศ และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ทําความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับสังคมในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา