คำอธิบายรายวิชา

      สืบค้น ค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศ และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ทําความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับสังคมในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา