สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 1/2566 (ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

           ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการศึกษา และองค์ประกอบอื่นๆของงานวิจัย