กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษามลายู (Concept of language structures, phrases, phrase pattern, phrase formation, phrase analysis, clauses, basic patterns of sentence, simple types of Malay sentence)


ศึกษาทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมมลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและการนำเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและนำเสนอด้วยวาจา (Introduction of theory and concept of research; from, design and process of research; statistics for research, research practice, selfresearching in the topic of linguistics, literature or Malay culture and suggestion by supervisor and research presentation both in papers and oral)