ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


2144304 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)

Product Sketch Design

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพร่างด้วยมือและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนภาพร่างเพื่อการพัฒนาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

Principle, pattern, methods and practice of sketch design by hand and computer assistants including  presentation of sketch design procedure in order to develop perfectly product sketch designประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม


กรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ ของภาษามลายู (Concept of language structures, phrases, phrase pattern, phrase formation, phrase analysis, clauses, basic patterns of sentence, simple types of Malay sentence)


ศึกษาทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมมลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและการนำเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและนำเสนอด้วยวาจา (Introduction of theory and concept of research; from, design and process of research; statistics for research, research practice, selfresearching in the topic of linguistics, literature or Malay culture and suggestion by supervisor and research presentation both in papers and oral)