รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนจิรยธรรมในการประกอบธุรกิจ