การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกส์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนจิรยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ความหมายและความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แนวทางหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่