วิชาระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

131223017

ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting System and Accounting Information System

3(2-2-5)

       หลักการและวิธีการวางระบบบัญชี เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบ
การควบคุมภายใน กรณีศึกษา การวางระบบบัญชีและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการผลิตสินค้า

       Principles and methods of accounting system implementation; tools and techniques for designing accounting information systems by taking into account the accounting process and the internal control system; a case study of accounting system implementation and design of accounting information system for commodity trading, service and manufacturing business

 


ภาวะผู้นำ และการบริหารงานบุคคลสำหรับทีมขาย
คณะวิทยาการจัดการ

ความสำคัญของการมีภาวะผู้นำ หลักการเป็นผู้นำ คุณสมบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ศิลปะการสื่อสารและจรรยาบรรณของผู้นำ หลักการบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารทีมขาย แนวทางการขายสินค้าและบริการเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความจำเป็นในการลงทุนการจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วง การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา โครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง


การจัดการดำเนินงาน 2/2565 (อ.สุไรดา กาซอ)
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสติกส์และโซ่อุปทา

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต และมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหารัดกุม เข้าใจง่าย และเสริมตัวอย่างอ้างอิงที่ทันสมัย

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 2/2565 (อ.สุไรดา กาซอ)
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
   ความสำคัญและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทลักษณะและการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
   เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
   ความมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่กำหนด โดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวมาปรับใช้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ประเภทของนันทนาการ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว ความเกี่ยวข้อง บทบาท ความสำคัญของธุรกิจนันทนาการกับธุรกิจการท่องเที่ยว. 2. ศึกษา กิจกรรมทางนันทนาการ ด้านการท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จ แหล่งนันทนาการที่มีลักษณะเฉพาะ การบริหารจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะที่มาเยี่ยมชม การประยุกต์สินค้า งานบริการเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ประสบผลสำเร็จ ให้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จ

3134218 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (อ.วุฒิชัย คงยัง)
คณะวิทยาการจัดการ

บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีต่อระบบเศรษฐกจิ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศการขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุเเละการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์เเละโลจิสติกส์โลก

การวิจัยตลาด 1/2566 ( รศ.ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ )
คณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาความสำคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ ประเภทของการวิจัยตลาด ระเบียบและวิธีการวิจัยตลาด ตลอดจนใช้การวิจัยในการตัดสินใจ พัฒนาโปรแกรมทางการตลาด 

สถิติธุรกิจ (อ.ธีรยุทธ มูเล็ง)
คณะวิทยาการจัดการ

การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกส์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

หลักการบริหารธุรกิจ (อ.ธีรยุทธ มูเล็ง)
คณะวิทยาการจัดการ

รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนจิรยธรรมในการประกอบธุรกิจ