การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 2/2564 (อ.เกตวรรณ บุญเทพ)
สาขาสัตวศาสตร์

ความสาคัญของการถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การเน่าเสีย ของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหารด้วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMPs) และมาตรฐานอาหาร