เครื่องมือพื้นฐาน ปัจจัยทางชีวภาพ ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติและในระบบนิเวศจำลองความหนาแน่นของประชากรและการแก่งแย่งแข่งขัน การเจริญของประชากร พฤติกรรมสัตว์ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำลอง มลพิษและการศึกษาภาคสนาม