การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agricultural Business Tourism Management อ. วรัญญู แก้วทอง(1/2566)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บทบาทของภาคการเกษตรต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน แนวคิดในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการการตลาด และการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดองค์การ การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การตลาดเครื่องสำอางฮาลาล 2/2565 (อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความรู้ด้านการตลาด การวิจัยทางการตลาดเครื่องสำอางฮาลาล การสร้าง แบรนด์ กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ จัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดฮาลาล

กลศาสตร์วิศวกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2/2565, (อ.ฐิติรัตน์))
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การวิเคราะห์แรง สมดุล ความเสียดทาน การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง สมการการเคลื่อนที่ กลศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล หลักของงานและพลังงาน การกระแทก โมเมนต์ความเฉื่อยของมวลและพื้นที่ การประยุกต์กลศาสตร์วิศวกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การศึกษาดูงานนอกสถานที่

4111420 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 2/66 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์

การสกัดสารธรรมชาติและแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นเชิงการค้า 2/2565 (อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน/ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เทคโนโลยีการสกัดและการแยกด้วยเทคนิคการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร

การสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อการแปรรูป การทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑเ์พื่อจําหน่ายและการตลาด

4111458 : โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 (2-65 อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำอธิบายรายวิชา
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111357โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหรือศึกษาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นประธานที่ปรึกษาโครงงาน 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงงานด้วยตนเอง สามารถรวบรวม เรียบเรียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลนำมาประกอบการศึกษาโครงงานตามคู่มือการศึกษาโครงงาน/โครงการศึกษาเอกเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงงาน โดยการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา มีความความกระตือรือร้น ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร