พระราชบัญญัติบริหารองค์กรในศาสนาอิสลาม 2540 ข้อกำหนดและระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล มาตรฐานและกฎหมายฮาลาลของไทย และนานาชาติ ความแตกต่างระหว่างอาหาร ฮาลาลกับอาหารโคเชอร

สารพิษในสิ่งแวดล้อม  กลไกลความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสารพิษแต่ละระบบของร่างกาย  การตรวจวิเคราะห์  การประเมินผล  และการควบคุมความเป็นพิษของสาร  โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการควบคุม

การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซตอันดับ จำนวนเชิงการนับ จำนวนเชิงอันดับที่

คำอธิบายรายวิชา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
Probability; random variables; probability distribution; mathematical expectation; sample distribution; estimation; hypothesis testing