สถิติธุรกิจ 2/2564 (นัทที ขจรกิตติยา)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ