แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลักษณะของน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ-เคมี กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การบำบัดและจัดการกากตะกอน ความหมายและหลักการทำงานของเทคโนโลยี
เมมเบรน ประเภทและรูปแบบเมมเบรน ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน การเดินระบบ การควบคุมระบบ ปรากฏการณ์ฟาวลิ่ง การฟื้นสภาพ การประยุกต์สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม


4106322นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
Coastal Aquaculture Ecology
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ภาควิชาหมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบนิเวศชายฝั่ง การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบนิเวศ สถานการณ์เพาะเลี้ยงชายฝั่ง คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โรคสัตว์น้ำพื้นฐาน ปัญหาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงชายฝั่งกับปัญหามลพิษทางน้ำ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่ง แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง

ความเชื่อมโยงของชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น กระบวนการค้นหาทางเลือก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และการศึกษาชุมชน ทักษะการใช้เครื่องมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล ตลอดจนการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน การวางแผนการดำเนินงานกับชุมชนตามหลักการและแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รู้และเข้าใจภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอย รู้แหล่งกำเนิด ชนิด องค์ประกอบ และคุณสมบัติของขยะมูลฝอย เข้าใจหลักการทางวิศวกรรมพื้นฐานในการจัดการขยะมูลฝอย การทิ้งขยะมูลฝอย การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งเกิด การเก็บรวมรวบขยะมูลฝอยการขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย การแปรรูปขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอย สามารถนำไปเป็นแนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนมีทัศนะคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ