66/1_141143022 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนาคลังข้อมูล การสร้างและใช้งานคิวบ์ การสร้างรายงานและการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ

4111247-Wireless Technology-1-2566
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สำหรับ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย ความถี่และช่วงความถี่ คุณลักษณะของช่องสัญญาณ สายอากาศและการส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรโตคอล ความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มที่1) 1/2566 (ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การแบ่งหมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคมออนไลน์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์รายวิชา

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดต่อสังคม
1.4 มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้

เทคโนโลยีเครือข่าย 1/2565 (อ.ดร.ปรีชา พังสุบรรณ)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ OSI การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัส การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิทัล เราท์ติ้งและ สวิตชิ่ง เครือข่ายระยะใกล้และเครือข่ายระยะไกล โปรโตคอล เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล ระบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ เฟรมรีเรย์และเซลรีเรย์ เครือข่ายเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีในอนาคต

141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.แพรวศรี เดิมราช)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาแนวคิด การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ เทคนิคการนำเสนอ การวัดผลของสตาร์ทอัพ

4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล 1/2566 (อ.แพรวศรี เดิมราช)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล เครือข่ายธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจจำลอง การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของเครือข่าย การสร้างข้อได้เปรียบคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินทราเน็ต แบบจำลองทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ยุทธวิธีการได้เปรียบคู่แข่งในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2/2566(ผศ.ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานในสภาพจริงจากหน่วยฝึกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 1.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหรือเข้าถึงแหล่งงานต่างๆ หลังจบการศึกษาได้