ฟิสิกส์นิวเคลียร์พื้นฐาน 2/2565 (ดร.ปัทมา พิศภักดิ์/ผศ.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์)
สาขาฟิสิกส์

สมบัติของนิวเคลียส การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร การตรวจวัดรังสี การสลายตัวแอลฟา การสลายตัวบีตา การสลายตัวแกมมา การป้องกันอันตรายจากรังสีปฏิกิริยานิวเคลียร์

กลศาสตร์วิศวกรรม 1/2565 (อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์)
สาขาฟิสิกส์

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ เวกเตอร์และระบบพิกัด กลศาสตร์นิวตัน พลศาสตร์ของอนุภาค ในหนึ่งและสองมิติและสามมิติ พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์แบบลากรานจ์และ กลศาสตร์แบบแฮมิลตัน และประยุกต์ใช้กับการทดลองทางกลศาสตร์วิศวกรรม

ฟิสิกส์ทั่วไป1 1/2565 (อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์)
สาขาฟิสิกส์

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ระบบหน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ มวลและระบบอนุภาค งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม การสั่นและคลื่นกล ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ ของไหลเบื้องต้น

ฟิสิกส์ 1/2565 (อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์)
สาขาฟิสิกส์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและกฎทางอุณหพลศาสตร์ และปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1/2565 (อ.ดร.ดาริกา จาเอาะ)
สาขาฟิสิกส์

ปฏิบัติการเพื่อหาค่าประจุและประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน การทดลองการกระเจิงของรังสีแอลฟา การทดลองของไมเคลสัน-มอร์ลีย์ สเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจน การทดลองของฟรังก์และเฮิร์ตซ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สเปกโทรสโกปีของรังสีเอ็กซ์

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 2/64 (อ.ดร.ดาริกา จาเอาะ)
สาขาฟิสิกส์

การวิเคราะห์เวกเตอร์ ไฟฟ้าสถิต สมการลาปลาซการจำลองประจุ การกระจายมัลติโพล สนามไฟฟ้าสถิตในสสาร สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กสถิตในสสาร ไฟฟ้าพลวัต และสมการแมกซ์เวลล์
Vector analysis; electrostatics; Laplace’s equation, the method of images,multipole expansion, electric fields in matter, magnetostatics; magnetic fields in matter; electrodynamics and Maxwell’s equations

สัมมนาทางฟิสิกส์ 2/2566 (อาจารย์ ดร .ดาริกา จาเอาะ)
สาขาฟิสิกส์
หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมเนื้อหาวิชาทางด้านฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ประยุกต์ โดยค้นคว้าบทความหรืองานวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือ วารสารวิชาการ หรือสื่อออนไลน์ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วอภิปรายอย่างมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์แผนใหม่ 1/2565 (ดร.ดาริกา จาเอาะ)
สาขาฟิสิกส์

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดํา คุณสมบัติคู่ของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสีและอนุภาคมูลฐาน

Theory of relativity; blackbody radiation, a pair of wave and particle properties, Heisenberg’s uncertainty principle, theory of atom; spectrum of atom, X-ray; laser; introduction of quantum mechanics; atom in molecule of solid state; nucleus of atom, radioactivity and
elementary of particle