ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การติดต่อของโรค  ลักษณะของโรค  การวินิจฉัยการดูและการป้องกัน  ปัญหาสุขภาพในชีวิตประจำวัน  โรคไม่ติดต่อ  โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม  กลุ่มโรคทางพันธุกรรมและอาการผิดปกติต่างๆของเด็กและผู้สูงอายุ  แนวโน้มของปัญหาสุขภาพและการป้องกัน