การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2/2566 (ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (Ux) เเละส่วนประสานของผู้ใช้ (Ui) การเขียนโปรเเกรมพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ และสามารถนำไปประยุกต์

4111459-IM-2-2566(อรรถพล อดุลยศาสน์)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล ตัวแทนแสดงภาพและมาตรฐานภาพ การรับภาพและปริภูมิสี การกรองและการเสริมแต่งสัญญาณภาพเชิงระยะ การบูรณะภาพ การแปลงภาพ การเข้ารหัสภาพนิ่งและภาพวิดิทัศน์ การสร้างแบบจำลองของภาพและกล้อง ภาพรวมของคอมพิวเตอร์วิชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ การสร้างภาพ ระบบกราฟิก ตัวแทนแสดงขอบเขตและเนื้อที่ การจับคู่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบวิชั่นในปัจจุบัน

141111003 : Computer Programming 1/2566 (อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พื้นฐานขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูล อาร์เรย์ พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมตามเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบการเวียนเกิด การทดสอบ การค้นหาข้อผิดพลาด

4111471 ธุรกิจดิจิทัล (1/66) อ อับดุลเลาะ บากา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โมเดลการทำธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์และวิธีวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ การทำระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจออไลน์ทั้งด้านหน้าร้าน (Front end) และหลังร้าน (Back end) การเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง คือ ระบบการชำระเงิน ระบบขนส่ง การทำการตลาดของธุรกิจออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก การประเมินผลสำเร็จของธุรกิจออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน (IT เทียบโอน)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

การเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารหน่วยความจำและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

141112012 : Data Communication and Computer Networks 1/2566 (อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การส่งข้อมูลดิจิตอล คุณลักษณะตัวกลางสื่อสัญญาณ แบนด์วิดท์ ความเร็วข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูล หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทโพโลยีและประเภทเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น โพรโตคอล การออกแบบ การติดตั้ง แก้ปัญหา และการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

141112010 : Framework Technology 1/2566 (อ.สุลัยมาย เภอโส๊ะ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักการทำงานพื้นฐานส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนของการเเสดงผล ส่วนของการควบการทำงาน (MVC) การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการฟอร์ม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การประยุกต์เทมเพลต

4111352 : Information and Network Security 1/2566 (อ.สุลัยมาย เภอโส๊ะ)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การเข้าและถอดรหัสแบบสมมาตร การเข้าและถอดรหัสแบบอสมมาตร แฮชและเมสเสจไดเจส ขั้นตอนวิธีสำหรับแลกเปลี่ยนกุญแจ การควบคุมการเข้าถึงด้วยการพิสูจน์สิทธิ์และให้สิทธิ์ ความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IPSec) สื่อสารในชั้นความปลอดภัย (SSL) ไฟล์วอลล์ การป้องกันผู้บุกรุก ความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย

141112014 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2/66 อ อับดุลเลาะ บากา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

กระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่,หลักการในการออกแบบอินเตอร์เฟซ, หลักการเขียนภาษา XML เบื้องต้น,คำสั่งในการควบคุมการทำงานและการดักจับเหตุการณ์,การจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็กด้วย SQLite,การเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ด้วย RSS, การใช้ php ในการดึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต,การเรียกใช้กล้องถ่ายรูปและการจัดการภาพถ่าย, การเรียกใช้ Google Map และฟังก์ชันพื้นฐาน, ฟังก์ชันอื่นๆ ที่น่าสนใจและการประยุกต์ใช้งาน, การทดสอบระบบ

4114419-1 : โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสาร ภาษาและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา การสร้างระบบฐานข้อมูล การออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อประยุกต์งานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

141111002-CA-1-2566(อรรถพล อดุลยศาสน์)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักการพื้นฐานและวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ ตรรกะทางดิจิทัล ลักษณะตัวแทนข้อมูล โครงสร้างภาษาแอสแซมบลี หน่วยความจำ ระบบรับเข้า/ส่งออก ระบบเชื่อมต่อองค์ประกอบ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์ หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลหลายชุด ประสิทธิของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์

141111004-AL-1-2566(อรรถพล อดุลยศาสน์)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะการคำนวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม แนวคิดหลักการโครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช ต้นไม้ และกราฟ การเรียกซ้ำ เทคนิคการค้นหาและเทคนิคการเรียงลำดับ


4111366-IoT-1-2566
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ความหมายและกรอบแนวคิดของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีด้านเครือข่ายและการจัดการข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล