ผู้ประกอบการและหลักการสร้างธุรกิจเครื่องสำอาง 2/2566
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจของการเป็นผู้ประกอบการและศึกษา วิธีการเริ่มธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การศึกษาตลาด และความเป็นไปได้ การจัดหาเงินทุน แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน การทำแผนธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม 1/66 (ดร.สุรเดช มัจฉาเวช)
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

คำศัพท์ คำย่อและสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ ข่าวและบทความด้านเครื่องสำอาง และความงาม วัสดุที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ทักษะการ สื่อสารเฉพาะด้าน

4121441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน ทักษะการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ความปลอดภัยในการทำงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 2 (2/65)
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

การแก้ปัญหาเครื่องสำอางในท้องถิ่น การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง การผลิตและปรับปรุงคุณภาพเครื่องสำอางในท้องถิ่น สรุปและรายงาน ผลการวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัยและการทำโครงการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม (ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด)
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบข้อเสนอโครงการวิจัย ความรู้พื้นฐานด้าน ระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนและนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางและความงาม

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2/66 (ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด)
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

ความหมายและความสำคัญของฉลากและบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง ฉลากและเอกสารแทรก การไม่เข้ากันของบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง ข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การ ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์