คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2/2566 (อ. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

รอบรู้และปฏิบัติการคำนวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับระบบจำนวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลำดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้ คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1/2566 อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กระบวนการและ ความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์เพื่อให้เกิดการดารงชีวิตที่ดี และใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2/2565 (อ.พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

รอบรู้และปฏิบัติการคำนวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับระบบจำนวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลำดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้ คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1-2566 (อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ และ อ.ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง)
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน ชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า นาความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับ การดารงชีวิตที่ดี และเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4100314 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ พูรกอนนี มูซอ)
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

รู้หลักการและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่นหรือ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น นาหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัด โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์


การติดต่อ 

- Email : Phurkonni.s@yru.ac.th

- ไลน์กลุ่ม  โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

4100104 ฟิสิกส์สำหรับครู2 (ดร.ปัทมา พิศภักดิ์) ภาคเรียนที่ 2/2566
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและ ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลัก ปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น