การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาและค้นคว้าจาก แหล่งต่าง ๆ สรุปเป็นประเด็นสำคัญ แนวทางในการแก้ปัญหา รวบรวมนำเสนอในรูปแบบเอกสารสัมมนา และจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดเบื้องต้นและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการควบคุมมลพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายรอง นโยบายของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา

หลักการวิเคราะห์และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการทางสิ่งแวดล้อม การบริหาร นโยบาย การจัดการ และการวางแผนสิ่งแวดล้อมของประเทศ สำรวจรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์แบบบูรณาการในการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐานของระบบการจัดการที่ใช้ ในอุตสาหกรรม เช่น มอก. 18000 ISO 9000 ISO 14000 ISO 17025 HACCP TQM รวมถึง ระบบมาตรฐานสากลด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม (อีเอ็มเอส) ซึ่งเน้นการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001 การนำไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมิน การดำเนินการและประเมินผล และกรณีศึกษา

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่งมีประสิทธิภาพและกลมกลืน และนำเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึก

ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แก้ปัญหาในองค์กร โครงงานอิสระ การกำหนดเป้าหมาย บันทึกการทำงานรปะจำวัน นำเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึกงาน

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

สารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษแต่ละระบบของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของสาร โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการควบคุม

ความหมาย การสุขาภิบาลน้ำ แหล่งน้ำ การทำน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ การสร้างบ่อน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาล การประปา น้ำสะอาดสำหรับประชาชน การเติมคลอรีนแบบแพร่กระจายในบ่อ การกำจัดอุจจาระ การสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะ มูลฝอย การสุขาภิบาลบริเวณที่พักอาศัย การกำจัดน้ำโสโครก การสุขาภิบาลในโรงเรียน การควบคุมมลพิษทางอากาศ