การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาและค้นคว้าจาก แหล่งต่าง ๆ สรุปเป็นประเด็นสำคัญ แนวทางในการแก้ปัญหา รวบรวมนำเสนอในรูปแบบเอกสารสัมมนา และจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดเบื้องต้นและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการควบคุมมลพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายรอง นโยบายของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา

หลักการวิเคราะห์และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการทางสิ่งแวดล้อม การบริหาร นโยบาย การจัดการ และการวางแผนสิ่งแวดล้อมของประเทศ สำรวจรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์แบบบูรณาการในการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐานของระบบการจัดการที่ใช้ ในอุตสาหกรรม เช่น มอก. 18000 ISO 9000 ISO 14000 ISO 17025 HACCP TQM รวมถึง ระบบมาตรฐานสากลด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม (อีเอ็มเอส) ซึ่งเน้นการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001 การนำไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมิน การดำเนินการและประเมินผล และกรณีศึกษา

ความหมาย การสุขาภิบาลน้ำ แหล่งน้ำ การทำน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ การสร้างบ่อน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาล การประปา น้ำสะอาดสำหรับประชาชน การเติมคลอรีนแบบแพร่กระจายในบ่อ การกำจัดอุจจาระ การสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะ มูลฝอย การสุขาภิบาลบริเวณที่พักอาศัย การกำจัดน้ำโสโครก การสุขาภิบาลในโรงเรียน การควบคุมมลพิษทางอากาศ