สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/2564 (อ.ดร.เมธิยา หมวดฉิม)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาและค้นคว้าจาก แหล่งต่าง ๆ สรุปเป็นประเด็นสำคัญ แนวทางในการแก้ปัญหา รวบรวมนำเสนอในรูปแบบเอกสารสัมมนา และจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 1/2564
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดเบื้องต้นและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการควบคุมมลพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายรอง นโยบายของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา

การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 1/2564 (อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักการวิเคราะห์และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการทางสิ่งแวดล้อม การบริหาร นโยบาย การจัดการ และการวางแผนสิ่งแวดล้อมของประเทศ สำรวจรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์แบบบูรณาการในการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 1/2564 (อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดเกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐานของระบบการจัดการที่ใช้ ในอุตสาหกรรม เช่น มอก. 18000 ISO 9000 ISO 14000 ISO 17025 HACCP TQM รวมถึง ระบบมาตรฐานสากลด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม (อีเอ็มเอส) ซึ่งเน้นการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001 การนำไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมิน การดำเนินการและประเมินผล และกรณีศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่งมีประสิทธิภาพและกลมกลืน และนำเสนอผลงานในการสัมมนาหลังฝึก

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 1/2564 (ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 1/2564 (ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษแต่ละระบบของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของสาร โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการควบคุม

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 1/2564 (ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ)
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความหมาย การสุขาภิบาลน้ำ แหล่งน้ำ การทำน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ การสร้างบ่อน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาล การประปา น้ำสะอาดสำหรับประชาชน การเติมคลอรีนแบบแพร่กระจายในบ่อ การกำจัดอุจจาระ การสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะ มูลฝอย การสุขาภิบาลบริเวณที่พักอาศัย การกำจัดน้ำโสโครก การสุขาภิบาลในโรงเรียน การควบคุมมลพิษทางอากาศ