ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์ 2/2566 (ผศ.นิชาภัทรชย์)
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ภาษาภาพพจน์ กลวิธีทางวรรณศิลป์ 

ความงามแห่งบทกวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันในด้านภาษา ความหมาย และแง่คิด 

กวีที่มีชื่อเสียงและผลงานที่คัดสรร


หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 2 2566 (ผศ.วันทนี แสงคล้ายเจริญ)
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยคต่างๆ ประโยคพื้นฐาน ประโยคความ รวม ประโยคความซ้อน การขยายความในประโยค การขยายความข้ามประโยค องค์ประกอบและลักษณะอนุเฉท การเขียนประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุน ใจความหลัก และประโยคสรุป การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ

วัฒนธรรมอาเซียน 2 2566 (ผศ.วันทนี แสงคล้ายเจริญ)
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

วัฒนธรรมของ 10 ชาติอาเซียน วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น ของแต่ละชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมถึงกันของประเทศสมาชิก

English for Graduate Students 2/2566
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ การอ่านบทความและเอกสารทางวิชาการ และการเขียนสรุปใจความสำคัญ การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ


Sociolinguistics 2/2566
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

หลักการและประเด็นสำคัญในภาษาศาสตร์สังคม ภาวะสองภาษาและหลาย ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม


การแปลเบื้องต้น 1/2566 (อ. สุนิสา โส๊ะอุ)
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

หลักการแปล ประเภทของการแปล กระบวนการแปล คุณสมบัติของนักแปล ปัญหาในการแปล การใช้พจนานุกรม การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษระดับคำ วลี ประโยคและย่อหน้า สำนวน การเลือกใช้คำให้ สอดคล้องกับบริบท การแปลข้อความสั้นๆ ประเภทให้ข้อมูลและข่าวสารประเภทต่างๆ พาดหัวข่าว ความนำข่าว