ภาวะผู้นำมืออาชีพ
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความขัดแย้ง การนิเทศเพื่อการพัฒนา ภาวะผู้นำในพหุวัฒนธรรม และแนวคิดการสร้างภาวะผู้นำ

การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและการบริหารนวัตกรรมเทคโนดลยีสารสนเทศ (ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการ บริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การมีอุดมการณ์และ ความสามารถในการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารแผนการศึกษาชาติ 20 ปี การบริหาร การศึกษาทางเลือก ธุรกิจการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์และปรัชญาขององค์กร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การ ออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลากรและการบริหาร สถานศึกษา วิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่างๆ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาทางการบริหารการศึกษา (อ.ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา และการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

1206117 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 2/2565(ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

1206117 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร 3 (2-2-5)

   Ethics and Morality Advancement for Administrators

หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ


1206118 สัมมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

(1) คำอธิบายรายวิชาสัมมนา

หลักการจัดสัมมนา  การพัฒนาทักษะการพูดและเทคนิคการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา  ดำเนินการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา   (ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น)

หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา เลือกหัวข้อหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนา  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้และแก้ปัญหา การศึกษาดูงานวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม (รศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน)

ปฏิบัติการสัมมนาและการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  การจัดทำรายงานผลและการนำผลการสัมมนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาไปใช้เพื่อการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล)


การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 (ผศ. ดร. นวรัตน์ ไวชมภู))
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการ บริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การมีอุดมการณ์และ ความสามารถในการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารแผนการศึกษาชาติ 20 ปี การบริหาร การศึกษาทางเลือก ธุรกิจการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์และปรัชญาขององค์กร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การ ออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลากรและการบริหาร สถานศึกษา วิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่างๆ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา

การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2/2564(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติและโลกาภิวัตน์ทางการศึกษา  การบริหารการศึกษาไทย การเปรียบเทียบการศึกษาของประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่สนใจ การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาของต่างประเทศ  ความสามารถเลือกสรรลักษณะเด่นบางประการของการจัดการศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาของไทยเชิงพื้นที่

**  หมายเหตุ ตัวอักษรเอียงคือเนื้อหาที่ อ.นิตยา เป็นผู้สอน

การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น))
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา  รูปแบบการประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา เทคนิค วิธีการ การจัดการ การวิเคราะห์ การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินแผนงานและโครงการ การรายงานผล การประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาแผนงาน การบริหารการศึกษาและคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำผลการประเมินโครงการไปประยุกต์เพื่อการบริหารและพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่


การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา  การกำหนดนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์  หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการวางวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานทางการศึกษา  การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมและการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เทคนิคการเขียนโครงการ การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การบริหารและควบคุมโครงการ การบริหารจัดการสมัยใหม่ด้านการบริหารการศึกษาและทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา


การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษ 1/2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการบริหารการศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การมีอุดมการณ์และความสามารถในการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารแผนการศึกษาชาติ 20 ปี การบริหารการศึกษาทางเลือก ธุรกิจการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์และปรัชญาขององค์กร การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0  การออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลากรและการบริหารสถานศึกษา วิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา


กิจการและกิจกรรมนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 1/2566 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น))
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักหลักการและการคิดเป็น ความเป็นพลเมืองดีกับการศึกษา การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ


การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ (รองศาสตราจารย์ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

Concepts of education policy, formulation policy, policy analysis and implementation policies into strategic planning operations, strategic planning principles, reform of learning processes that respond to changes in the 21st century management of  information system for planning, environmental analysis for strategic planning of an educational organization, implementation of strategic plans, techniques of project writing, planning of performance based budgeting, project management and controls, projects evaluation and modern management of educational administration and strategic planning skills of educational institutions


การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา (รองศาสตราจารย์ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

Concepts of education policy, formulation policy, policy analysis and implementation policies into strategic planning operations, strategic planning principles, reform of learning processes that respond to changes in the 21st century management of  information system for planning, environmental analysis for strategic planning of an educational organization, implementation of strategic plans, techniques of project writing, planning of performance based budgeting, project management and controls, projects evaluation and modern management of educational administration and strategic planning skills of educational institutions


สัมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

Principles of conducting seminars, speaking skills development and presentation techniques for the seminar, the conducting seminars on educational administration issue, principles and process in seminars for learning and problem solving, selecting research topics or identifying problems in educational administration, brain storming  and team working in learning and problem solving, study visit on educational administration in multicultural society, seminar and exhibition operations to enhance the professional education management experience, preparation of results reports and applying the results of professional seminars in educational administration for thesis or independent research


การวิจัยทางการบริหารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน)
สาขาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

Concept, characteristic, goals, types and research process, research problem setting, variables and hypothesis, research design, instruments and data collection method, data analysis, decision-making research topics on educational administration and spatial education management to enhance the effectiveness of educational administration, proposal and research report writing,  presentation of research in educational administration to increase effectiveness and efficiency in educational administration, data analysis, selection of appropriate research statistics, regulating behavior to professionalize the standards of ethical researchers, the presentation of research results and the application of research results to the appropriate application in multicultural society