ความหมาย ความสำคัญ เเนวคิดการ เลือกทำเลที่ตั้ง การออกเเบบเเละการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางเเผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการคลังสินค้า
เเละระบบคลังสินค้า เครื่องมือเเละเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน เเละกลยุทธ์ด้านการผลติสินค้าเเละบริการ รวมถึงเเนวคิดด้านจัดการโลจิสติกส์เเละโซ่อุปทาน