3120201 กฎหมายธุรกิจเเละสภาพเเวดล้อมทางกฏหมาย (อาจารย์วุฒิชัย คงยัง)
สาขาการเงินการธนาคาร

หลักกฏหมายเเละวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่การดำเนินงานเเละการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจเเบบห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เเละรูปแบบอื่นๆ กฏหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ ได้เเก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างเเรงงาน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวเเทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย เเละพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดจาการใช้เช็ค อีกทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ เเละพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ภาษีอากรธุรกิจ 2/2564 (อ.อัลอามีน มะแต)
สาขาการเงินการธนาคาร

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในภาษีอากรแต่ละประเภท เช่น ภาษีสรรพากร สรรพสามิต และภาษีศุลกากรและภาษีท้องถิ่นได้ 

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในนโยบาย หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและหลักการในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรได้

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าในเกี่ยวกับอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรได้ 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณภาษี ยื่นแบบ เสียภาษีทางธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้