ระเบียบวิธีวิจัยด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว 2/2566 (ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ)
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ลักษณะและขอบเขตการวิจัยด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวกระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยการกำหนดปัญหาการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์การกำหนดตัวแปรในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบวิธีดำเนินการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการใช้เทคนิคสถิติที่เหมาะสมกับหัวข้องานวิจัยด้านการท่องเที่ยวสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานการแปลผลการวิจัยการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยการเขียนและการนำเสนอบทความทางวิชาการ

การจัดการโรงแรมและที่พัก
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและที่พักเช่น แผนกสำรองห้องพัก (Room Reservation) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Department) แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) แผนกช่าง (Engineering) แผนกครัว (Kitchen) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) แผนกจัดเลี้ยง (Banquet) แผนกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ฝ่ายขายและการตลาดโรงแรม (Sales Department) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว 2/2565 อ.ซูซัน หามะ
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา

ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาใน การติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีทั้งในและต่างประเทศฝึกสื่อสารด้วยสี่ทักษะพื้นฐานการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนำเสนอผลงานในในบริบทการท่องเที่ยวศึกษาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่


ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำเที่ยว 1/2566 A.Susan
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจนำเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การเข้าพักในโรงแรม ทักษะการเขียนกำหนดการและแผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ