ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจนำเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การเข้าพักในโรงแรม ทักษะการเขียนกำหนดการและแผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิเคราะห์รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว บทบาทสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว โครงสร้างการบริหารองค์การ รูปแบบการดำเนินงานในธุรกิจท่องเที่ยว การเจรจาต่อรองด้านการขาย การตลาด การบริหารงานบุคคล การวางแผนในการจัดนำเที่ยว วิธีการของการสำรวจเส้นทาง การเขียนรายการนำเที่ยว การคิดต้นทุนผลกำไร การกำหนดราคารายการนำเที่ยวรูปแบบต่างๆ การจัดทำเอกสารเสนอรายการนำเที่ยวและการประเมินผลการจัดนำเที่ยว ศึกษากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

คำอธิบายรายวิชา

       ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี ความสัมพันธ์จิตวิทยากับงานบริการ ประสิทธิภาพการให้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ความต้องการและความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารงานบริการ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานการบริการ มีการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริง

หลักเบื้องต้นของการพูด ความหมาย ความสำคัญของการพูดและการนำเสนอ การจัดเตรียมเนื้อหาเรื่องพูด มารยาทในการพูดและการรับฟัง กลยุทธ์การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ ศิลป์และศาสตร์แห่งการพูดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจ สามารถนำไปปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัติจริง

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

ความหมายและประเภท จรรยาบรรณ คุณสมบัติของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ทักษะการปฏิบัติหน้าที่นำเที่ยว เทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว มนุษยสัมพันธ์กับผู้นำนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดนำเที่ยว การให้ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการศุลกากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ศึกษาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนาองค์ประกอบของการสัมมนาบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาการเขียนโครงการสัมมนาการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนารูปแบบวิธีการจัดสัมมนาการจัดสถานที่สัมมนาการจัดประชุมการด้านการท่องเที่ยวศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ปัจจุบัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว รูปแบบการดำเนินธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การประสานงานในการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ ระเบียบข้อปฏิบัติและเอกสารในการเดินทางระหว่างประเทศ การจัดการเรื่องที่พักและการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต