3122318 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1/2566 (อ.นรบดี ภัทรวิศรุต)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

แนวคิดและมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารงานของธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด การทรัพยากรบุคคล กาาบริหารจัดการ ระบบบัญชีและงบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี

วิชาแผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 1/2566 (อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

331223025

แผนธุรกิจและระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ Business Plan and Accounting System for New Entrepreneur

5(3-4-8)

       ความสำคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน องค์ประกอบที่สำคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และการวางระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

The importance of a business plan, creation of new business concept along with local community, important elements for business plan, business plan writing, business situation analysis, market planning, production plan, human resource management plan, financial plan, contingency plan, evaluation of the possibility of business plan and Accounting System for Entrepreneur


การบัญชีบริหาร 1/2566 (ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจการใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ

วางแผนและควบคุมการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกา ไรระบบต้นทุนรวมระบบต้นทุนผันแปรการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนการกำหนดราคาสินค้าราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บูรณาการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Team based ในการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตเรื่องการกำหนดราคาขาย และการวิเคราะห์จุดคุ้ม ของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม การอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมภูมิถิ่น

การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมัน 1/2566 (ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี

การบัญชีบริหาร 1/2566 (อ.ดร.ละออ มามะ)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

แนวคิดทฤษฎีทางบญั ชีบริหารการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการบญั ชีการกาํหนดต้นทุนสนิค้าการวางแผนและการควบคุม การวดัผลการปฏิบตัิงานการตัดสนิใจการปนaสว่ นต้นทุนต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปรต้นทุนฐานกจิกรรมการวเิคราะหต์ ้นทุน-จํานวน-กาํ ไร การจัดทํางบประมาณ การกระจายอาํนาจการบญั ชีตามความรับผิดชอบการกาํหนดราคาโอนการตัดสนิใจระยะสนLัและระยะยาว

การบัญชีขั้นสูง 2 1/2566 (อ.ดร.ละออ มามะ)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

การบญั ชีสาํนกังานใหญแ่ ละสาขาการบญั ชีสาํหรับเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ ยการดาํ เนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนการรวมธุรกจิ การจัดทํา งบการเงนิรวมงบกระแสเงนิสดรวมและการบญั ชีสาํหรับการแปลงค่ารายการทีเปน\ เงนิตราต่างประเทศ

การบัญชีขั้นกลาง 2 2/2566(อ.จารุชา สินทวี)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และ งบกระแสเงินสด

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3/2565 (อาจารย์จารุชา สินทวี)
สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

เพื่อให้น้กศึกษามีความรู้ความเข้าใจวัตถุระสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ เทคนิค และการวางแผนการตรวจสอบความหมายและหลกัการควบคุมภายในรวมถึงแนวคิดวิธีการและกระบวนการควบคุม ที่ทําให้เกิดความถกูต้องและแม่นยำของข้อมูลตลอดจนการเข้าถึงบรรษัทภิบาลหรือระบบที่ใช้ควบคุมจัดการกำกับดูแลและควบคุมองค์กร