4109312 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2566 (รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ )
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงงออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิตงงการวัดงงเรขาคณิตงงสถิติความน่าจะเป็นและแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงงโดยใช้วิธีการงงรูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายงงออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัด การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พีชคณิตเชิงเส้น 2/2566
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวกำหนด ระบบสมการเชิงเส้น การดำเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความน่าจะเป็นและสถิติ 2/2566 (อ. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2/2566 (อ. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านกรณีศึกษาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการวัดผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อโดยให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1/66 (อ. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

สืบค้น รวบรวม นำเสนอคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2565 (วรพจน์ แซ่หลี)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

คำอธิบายรายวิช

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การนําผล การประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 2/2565 (วรพจน์ แซ่หลี)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาความหมายระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการทําวิจัย และสถิติที่ใช้ ในการวิจัยงงออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์  https://classroom.google.com/c/NTcyMTIzNjAwMjc1

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2/2565 (อ. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านกรณีศึกษาในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการวัดผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อโดยให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

วิทยาการคำนวณ 1/2566 (อ.พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะ ในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดย การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2/2566 (ผศ.นุชนาถ เต็มดี)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นการกำหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สำหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2/2566 (ผศ.นุชนาถ เต็มดี)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา

แคลคูลัส 2 2/65 (อ.สาธินี วารีศรี)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

อาจารย์ผู้สอน : อ.สาธินี  วารีศรี 

E - mail : sathinee.w@yru.ac.th

 คำอธิบายรายวิชา : สมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว อนุพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม
Parametric equations; polar coordinate functions; derivatives; techniques of integration; improper integrals; sequences and series

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 2/64 (ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนเองในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

การสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (2/64 ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์)
สาขาคณิตศาสตร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การสอนซ่อมเสริม การจัดทำกำหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติการสอน