อัลอิอุรอบ วา อัลมุอรอบาต ประเภทและโครงสร้างของประโยค การใช้สรรพนามในรูปแบบต่าง ๆ คำนามที่อยู่ในสถานะอัสมัรฟูอาต อัลมันศูบาต และอัลมัจรูรอต

The expression of words, types of sentences, the usage of pronouns in various forms, the nouns that are in the state of al-Marfu'at, al-Mansubat and al-Majrurat


ความหมายและประเภทของคำ วลี โครงสร้างและประเภทของประโยค ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายของคำนามไม่ชี้เฉพาะ (อันนะกิเราะหฺ) และคำนามชี้เฉพาะ (อัลมะอฺริฟะหฺ) นิยามของอักขระวิธีและประเภทของคำ การผันคำ การแปลงคำ และประเภทของอัลญัมอฺ

Meaning and types of words, phrases, structure and types of sentences, the meaning of the al-Bina'wal I'Rab, the meaning of nouns al-Nakirah and nouns al-Ma'rifah, studying the definition of characters, methods and types of words, conjugations, word conversion and types of plural