ศึกษาเกี่ยวกับฟิกฮฺมุอามะลาต  มุนากะฮาต การแบ่งมรดก ศึกษากรณีตัวอย่างการใช้และฝึกปฏิบัติในการใช้ฟิกฮฺเพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการและกฎหมายอิสลาม


การทำความรู้จักหะดีษและรวบรวมอัลหะดีษทั้งหก การศึกษาอัลหะดีษว่าด้วยเรื่องมารยาทของมุสลิมต่ออัลลอฮฺ ครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด รูปแบบการป้องกันและการแก้ปัญหาสังคมให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมของท่านนบีมุฮัมมัด

Al-Hadith on Muslim etiquette of Allah, family, and coexistence in a multicultural society, according to the example of Prophet Muhammad (Prophet) analyzing the forms of prevention and correction social problems in accordance with the ethics of the Prophet Muhammad (Prophet)อัลอิอุรอบ วา อัลมุอรอบาต ประเภทและโครงสร้างของประโยค การใช้สรรพนามในรูปแบบต่าง ๆ คำนามที่อยู่ในสถานะอัสมัรฟูอาต อัลมันศูบาต และอัลมัจรูรอต

The expression of words, types of sentences, the usage of pronouns in various forms, the nouns that are in the state of al-Marfu'at, al-Mansubat and al-Majrurat


ความหมายและประเภทของคำ วลี โครงสร้างและประเภทของประโยค ความหมายของอัลบินาอฺ วัลอิอฺรอบ ความหมายของคำนามไม่ชี้เฉพาะ (อันนะกิเราะหฺ) และคำนามชี้เฉพาะ (อัลมะอฺริฟะหฺ) นิยามของอักขระวิธีและประเภทของคำ การผันคำ การแปลงคำ และประเภทของอัลญัมอฺ

Meaning and types of words, phrases, structure and types of sentences, the meaning of the al-Bina'wal I'Rab, the meaning of nouns al-Nakirah and nouns al-Ma'rifah, studying the definition of characters, methods and types of words, conjugations, word conversion and types of plural