นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
สาขาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน

ความมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่กำหนด โดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวมาปรับใช้

การต้อนรับและการบริการ 1/2566 (อ.ศุภาวิณี กิติวินิต)
สาขาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน

คำอธิบายรายวิชา

       แนวคิดของจิตวิทยาบริการ หลักการต้อนรับและบริการ พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับบริการ มนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริการ เทคนิคการบริการที่สร้างความประทับใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการข้อร้องเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการด้านการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีการวัดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องในแต่ละการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียน