การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกส์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ