2144304 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)

Product Sketch Design

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพร่างด้วยมือและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนภาพร่างเพื่อการพัฒนาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

Principle, pattern, methods and practice of sketch design by hand and computer assistants including  presentation of sketch design procedure in order to develop perfectly product sketch design