คำอธิบายรายวิชา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
Probability; random variables; probability distribution; mathematical expectation; sample distribution; estimation; hypothesis testing