ศึกษาความสำคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ ประเภทของการวิจัยตลาด ระเบียบและวิธีการวิจัยตลาด ตลอดจนใช้การวิจัยในการตัดสินใจ พัฒนาโปรแกรมทางการตลาด