2143212  การเขียนภาพประกอบ                                                                  3(1-4-4)

                  Illustration

หลักการรูปแบบและวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบเทคนิคต่างๆเช่นวาดเส้นดินสอปากกาหรือเทคนิคสร้างสรรค์ภาพแบบอื่นๆเพื่อนำไปใช้ในการประกอบหนังสือโปสเตอร์หรือสื่ออื่นๆโดยคำนึงถึงความงามการสื่อความหมายที่สัมพันธ์กับเนื้อหา

Principle, pattern, methods and practice of design, technical illustration, drawing by pencil or pen or other imaging techniques. To be used in the books, posters or other media by concern of beauty. Express meaning associated with the content