2143218-1 : การออกแบบลวดลาย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2143218  การออกแบบลวดลาย*                                                                3(1-4-4)

                  Pattern Design

หลักการรูปแบบแนวคิดวิธีการและปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายเพื่อประยุกต์ในการออกแบบทั้ง2มิติและ3มิติ

Principle, pattern, concept, methods of the design pattern types, practice of patterns design for application in both two-dimensional and three-dimensional