2143317-1 : การออกแบบโฆษณา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2143317  การออกแบบโฆษณา                                                                    3(1-4-4)

                  Advertising Design

ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการความสำคัญของการออกแบบโฆษณาหลักการและองค์ประกอบของการโฆษณากระบวนการขั้นตอนการผลิตตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ

History and principles, evolution of advertising design. The elements of advertising, production process. the practice of designing in different types of advertisements