1107246 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย(อ.นวพร แซ่เลื่อง)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

1107246          นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)

Tale and Puppets for Early Childhood

          ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของนิทานไทย และต่างประเทศ ประวัตินักแต่งนิทานคนสำคัญของโลก ประเภทนิทาน และหุ่น การสร้างสรรค์นิทานรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการเล่านิทานประกอบหุ่น การอ่านนิทาน และการนำนิทานไปใช้กับเด็กปฐมวัย การผลิตหุ่นรูปแบบต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการเล่านิทาน การฝึกปฏิบัติการเล่านิทานประกอบการแสดงละครหุ่น