1107135 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ภาค กศ.บป.) 1/2566 (ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ และ ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย

1107240 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย_2/2566_(อ.นวพร แซ่เลื่อง)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การใช้วรรณกรรม เพื่อการฝึกฝนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของไทยสากล และวรรณกรรมสำหรับ เด็กปฐมวัยที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การออกแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตสื่อวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

1107244 การดูแลป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย (อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส 1/2565))
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ศึกษาหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดการความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อม เฝ้าดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดจากการเจ็บป่วยทั่วไปและอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย

1107356 นวัตกรรมทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย_1/66
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล และการสร้างการเรียนรู้ในระดับสากลนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเพื่อการออกแบบกระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยรวมทั้งแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ และบริบทของวัฒนธรรม

1107246 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย(อ.นวพร แซ่เลื่อง)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

1107246          นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5)

Tale and Puppets for Early Childhood

          ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของนิทานไทย และต่างประเทศ ประวัตินักแต่งนิทานคนสำคัญของโลก ประเภทนิทาน และหุ่น การสร้างสรรค์นิทานรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการเล่านิทานประกอบหุ่น การอ่านนิทาน และการนำนิทานไปใช้กับเด็กปฐมวัย การผลิตหุ่นรูปแบบต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการเล่านิทาน การฝึกปฏิบัติการเล่านิทานประกอบการแสดงละครหุ่น


1107240 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย2/2564(อ.นวพร แซ่เลื่อง)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การใช้วรรณกรรม เพื่อการฝึกฝนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของไทยสากล และวรรณกรรมสำหรับ เด็กปฐมวัยที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การออกแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตสื่อวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

1107243 นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย 2/2564 (ผศ.กมลัรตน์ คนองเดช)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ นาฏศิลป์พื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา การฝึกปฏิบัตินาฏลีลาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดชุดการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับโอกาส และตามสมัยนิยม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งเสริมสุนทรียะทางนาฏศิลป์ และการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการแสดงให้กับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย


1107132 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

1107132  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (Care and Development of Early Childhood)

          ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย แนวคิดทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ นโยบายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย


การส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย 1/2566 (อ.สุเมตตา ประสาทแก้ว)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และภาษาถิ่นในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน การจัดแหล่งเรียนรู้ทางภาษา การผลิตสื่อ และการประเมินพัฒนาการ และทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

1107357 การส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช และคณะ)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ธรรมชาติการทำงานของสมองส่วนหน้า บทบาทความสำคัญของสมองส่วนหน้า แนวทางส่งเสริมทักษะเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จในเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ สำหรับเด็กปฐมวัย วินัยเชิงบวก การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมวินัยเชิงบวก การประเมินทักษะเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จเด็กปฐมวัย

1107242 การส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมทักษะทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย และการประเมินทักษะทางสังคม และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย


ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย (ภาค กศ.บป.กลุ่ม 3 และ 4) 1/2565 (ผศ.ฌัชสกร คงชีวสกุล)
สาขาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย