ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ประเภท และลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกรองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่อสารกับผู้ปกครอง องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และการวิจัยในชั้นเรียน การฝึกกระบวนการและดำเนินการวิจัย 1 เรื่อง การกำหนดปัญหา การเขียน เค้าโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัยการศึกษาปฐมวัย การศึกษาค้นคว้า การทดลองวิจัยเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย การจัดทำรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย


กระบวนการจัดสัมมนาทางการศึกษา วางแผนปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำเสนอความก้าวหน้าทางการศึกษาปฐมวัยแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยให้กับชุมชนท้องถิ่น


ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย