ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมทักษะทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย และการประเมินทักษะทางสังคม และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย


ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความหมาย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย

หน่วยที่ 3 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ - Ken

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ประเภท และลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกรองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่อสารกับผู้ปกครอง องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และการวิจัยในชั้นเรียน การฝึกกระบวนการและดำเนินการวิจัย 1 เรื่อง การกำหนดปัญหา การเขียน เค้าโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัยการศึกษาปฐมวัย การศึกษาค้นคว้า การทดลองวิจัยเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย การจัดทำรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย


กระบวนการจัดสัมมนาทางการศึกษา วางแผนปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำเสนอความก้าวหน้าทางการศึกษาปฐมวัยแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยให้กับชุมชนท้องถิ่น


ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ความหมาย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก กฎหมายการคุ้มครองเด็ก  การถูกละเมิด การแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันนำมาสู่ความไม่ปลอดภัย ทักษะการสื่อสาร ทักษะจิตบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลิกภาพสำหรับผู้ดูแลเด็ก เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก และองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก