ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 2/2566 (อ.ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO) ข้อกำหนดและแนวทาง การประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรทั่วไป การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนงานสิ่งแวดล้อมและกรณีศึกษา ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด