ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กําไรและต้นทุน การวิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้าและบริการ เทคนิค การวิเคราะห์สำหรับปัญหาทางด้านธุรกิจ ทฤษฎีว่าด้วยธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า การวิเคราะห์นโยบาย การให้สินเชื่อทางการค้า การตัดสินใจในการลงทุนขององค์การธุรกิจ วิธีการ ประเมินค่าโครงการลงทุน การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การศึกษากรณีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ