ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองในสถาบันสารสนเทศ