หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ์ และการจัดการสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น