การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อการคิดประเด็นปัญหา การใช้คำถามในการระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทักษะการคิดและการเข้าใจ ความคาดหวัง ของลูกค้า การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและทดลอง ใช้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ