เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการจัดสัมมนา สามารถวิเคราะห์ประเด็นความรู้จากการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และจัดรูปแบบการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์