ศึกษาฝึกการฟังและพูดภาษาองักฤษเพื่อใช้สื่อสารจัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา