แนวคิดในการจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในการจัดการข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำหรับ การจัดการฐานข้อมูลและสถิติพื้นฐาน โปรแกรมสำหรับการนำเสนอ แอพพลิเคชั่นในการจัดการระบบสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ