บรูณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดบัการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวตักรรมการดาํ เนนิการเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัสถานศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบตัิดำเนนิการจัดกจิกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลกัการแนวคิดทฤษฎี แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูทที่ีดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง