บรูณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดบัการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวตักรรมการดาํ เนนิการเกี่ยวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษาที่สอดคลอ้งกบัสถานศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบตัิดำเนนิการจัดกจิกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลกัการแนวคิดทฤษฎี แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง