คำอธิบายรายวิชา

            หลักการและแนวความคิดพื้นฐานของการตลาด การตลาดกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดแผนและกลยุทธ์ของการตลาด การวางตำแหน่งและช่องทางการตลาดด้านสุขภาพ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาดธุรกิจ