4111458 : โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 (2-65 อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำอธิบายรายวิชา
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111357โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหรือศึกษาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นประธานที่ปรึกษาโครงงาน 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงงานด้วยตนเอง สามารถรวบรวม เรียบเรียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลนำมาประกอบการศึกษาโครงงานตามคู่มือการศึกษาโครงงาน/โครงการศึกษาเอกเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงงาน โดยการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา มีความความกระตือรือร้น ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร