เทคโนโลยีการสกัดและการแยกด้วยเทคนิคการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร

การสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อการแปรรูป การทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑเ์พื่อจําหน่ายและการตลาด