ลักษณะและความหมายของเพศ  ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  ความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสอนเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด เพศศึกษาการสร้างครอบครัว การเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่ ครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพอนามัยในครอบครัว พัฒนาการและการดูแลเลี้ยงดูเด็กวัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน การดูแลสุขภาพวัยรุ่น การดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ฝึกปฏิบัติด้านเพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว